Żeby język giętki… Na utrzymanie portalu wdzieczni.pl Turnus rehabilitacyjny dla Amelki Dlaczego ich nie rozumiem? Zespół Aspergera Remont sali do Treningu Umiejętności Społecznych Nowa sala do terapii Djamal z Zespołem Aspergera bardzo potrzebuje terapii Auto Rodzinne Mój własny pokój By Amelka mogła "mówić" Zosia bardzo chce się rozwijać! Ola z cukrzycą i Zespołem Aspergera potrzebuje leczenia i terapii Budynek dla fundacji Bilet do szkoły Wspomaganie rozwoju psycho-ruchowego poprzez gry edukacyjne Zobacz listę naszych zbiórek

REGULAMIN PORTALU WDZIECZNI.PL

§ 1

Fundacja Wieloprofilowego Usprawniania OD NOWA z siedzibą w Turzu, ul. Długa 52, 83-113 Turze, KRS:0000380290, NIP: 5932581469
prowadzi internetowy serwis zbiórkowy www.wdzieczni.pl, zwany dalej Serwisem.
Serwis działa w celu realizacji i wsparcia działań statutowych Fundacji Wieloprofilowego Usprawniania OD NOWA. Serwis działa w ramach działalności statutowej Fundacji Wieloprofilowego Usprawniania OD NOWA .
Przychody z tytułu darowizn otrzymywanych ze wskazaniem celu stanowią przychody z działalności Fundacji Wieloprofilowego Usprawniania OD NOWA. Regulamin Serwisu, zwany dalej Regulaminem określa zasady i warunki jego funkcjonowania, w tym prawa i obowiązki Użytkowników, Darczyńców  oraz Operatora.
Regulamin określa także zakres odpowiedzialności Operatora.
§ 2

Poprzez użyte w Regulaminie sformułowania należy rozumieć odpowiednio:

Serwis - serwis internetowy wdzieczni.pl  dostępny pod adresem www.wdzieczni.pl
Operator – Fundacji Wieloprofilowego Usprawniania OD NOWA z siedzibą w Turzu, ul. Długa 52, 83-113 Turze, KRS:0000380290, NIP: 5932581469
Zbiórka - ogłaszana w Serwisie przez Operatora akcja polegająca na zbiórce pieniędzy na realizację określonego celu lub na cele statutowe Operatora ,
Darczyńca –osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonała przynajmniej jednej wpłaty na wskazaną w Serwisie  zbiórkę zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
Darowizna –kwota pieniężną  przekazana dobrowolnie przez Darczyńcę na rzecz wybranej zbiórki w Serwisie 
Serwis Pośrednictwa Finansowego –Dotpay Sp. z o.o. , ul. Wielicka 72,30-552 Kraków i  PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem

L-1150 w Luksemburgu ułatwiający Darczyńcom przekazywanie Darowizn;
Użytkownik – każdy podmiot prawny, w tym osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w tym Darczyńcy, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu.
Zgłaszający - osoba, która zgłasza się do Operatora  w celu zorganizowania zbiórki w Serwisie 
§ 3

Wyłącznym właścicielem Serwisu jest Operator .
Przed skorzystaniem z Serwisu  każdy Użytkownik powinien zapoznać się z postanowieniami Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
Każdy Użytkownik korzystając z Serwisu bezwarunkowo akceptuje w całości postanowienia Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
Wykorzystanie Serwisu choćby w części w jakimkolwiek celu bez zgody Operatora jest zabronione.
§ 4

Korzystanie z Serwisu nie może naruszać prawa powszechnie obowiązującego oraz postanowień Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
Każdy Użytkownik dla prawidłowego korzystania z Serwisu powinien posiadać urządzenia techniczne mające dostęp do sieci internet wraz z legalnym oprogramowaniem, w tym przeglądarkami internetowymi.
Użytkownicy dokonujący wpłaty na wskazane Zbiórki  poprzez Serwis pośrednictwa finansowego powinni posiadać aktywną osobistą pocztę elektroniczną (email).
§ 5

Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne.
Operator umożliwia Użytkownikom przekazywanie dobrowolnej Darowizny przez Darczyńcę na rzecz zbiórek zamieszczonych w Serwisie za pośrednictwem Portalu pośrednictwa finansowego Dotpay Sp. z o.o. oraz PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu
Kontakt Użytkowników z Operatorem  jest możliwy poprzez pocztę elektroniczną: kontakt@wdzieczni.pl
§ 6

Zbiórki w Serwisie są ogłaszane samodzielnie przez Operatora w ramach działalności statutowej Fundacja Wieloprofilowego Usprawniania OD NOWA z siedzibą w Turzu.
Operator jest upoważniony do odmowy opublikowania zbiórki w Serwisie zaproponowanej przez Zgłaszającego, bez podania przyczyny.
Zgłaszający zgłaszając Operatorowi propozycję Zbiórki powinien określić w szczególności: 
- Cel zbiórki;

- Czas zbiórki;

- Kwotę zbiórki;

- Tytuł zbiórki;

oraz udostępnić:

- zdjęcia

- Komplet dokumentów potrzebnych do realizacji zbiórki;

Użytkownicy mogą przekazywać Darowiznę zgodnie ze swoim wyborem wpłacając kwoty na rachunek Operatora za pośrednictwem serwisu pośrednictwa finansowego Dotpay Sp. z o.o. i/lub PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem

L-1150 w Luksemburgu
Operator informuje, iż w przypadku dobrowolnego wybrania przez Użytkownika wpłaty za pośrednictwem Serwisu pośrednictwa finansowego pobierana jest przez Serwis pośrednictwa finansowego prowizja na rzecz Serwisu pośrednictwa finansowego, zgodnie z warunkami umowy zawartej między firmą Dotpay Sp. z o.o. i PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem

L-1150 w Luksemburgu  a Operatorem. Również rozliczenia transakcji związanych z przekazywaniem Darowizn dokonywanych kartą kredytową przeprowadzane są za pośrednictwem Serwisu pośrednictwa finansowego, który pobiera prowizję, zgodnie z warunkami umowy zawartej między firmą Dotpay Sp. z o.o. i/lub PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu a Operatorem. Operator nie uzyskuje jakiegokolwiek przychodu z tytułu pobrania prowizji przez Serwis pośrednictwa finansowego. Wysokość prowizji jest objęta tajemnicą wynikającą z zawartej umowy między firmą Dotpay Sp. z o.o. i/lub PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu a Operatorem. Celem funkcjonowania Serwisu pośrednictwa finansowego jest maksymalne ułatwienie Użytkownikom dokonywania przedmiotowych płatności. W przypadku dobrowolnego wybrania pozostałych form wpłaty nie jest pobierana jakakolwiek prowizja przez Operatora.
Operator umieszcza w Serwisie orientacyjną sumę Darowizn przekazanych przez Użytkowników na określoną zbiórkę.
Zgłaszający przedstawia Operatorowi faktury do sfinansowania celu zgodnie z celem zbiórki.
W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Operatora, w trakcie trwania akcji Zbiórki cel stanie się bezprzedmiotowy lub nie uzyskano w określonym czasie kwoty niezbędnej do realizacji celu Zbiórki poprzez Serwis i inne źródła finansowania Operator może przeznaczyć zebraną kwotę w całości na realizację celów statutowych Fundacji, w szczególności na cel zbliżony do celu akcji stanowiącej cel Zbiórki, o czym Operator zobowiązuje się powiadomić Użytkowników poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji w Serwisie. Ponadto zbiórka na konkretny cel może być ponawiana, aż do uzyskania kwoty niezbędnej do realizacji celu, jeżeli Operator stwierdzi, iż istnieje realne prawdopodobieństwo realizacji celu.
Operator oświadcza, że środki przekazywane na konto Fundacja Wieloprofilowego Usprawniania OD NOWA z siedzibą w Turzu  przez Użytkowników stanowią darowiznę Użytkownika na rzecz wskazanych w serwisie celów Zbiórek mieszczących się w działalności statutowej Operatora.
Wpłata darowizny nie czyni nikogo wierzycielem, w szczególności względem Operatora.
§ 7

Operator pobiera 7% od zebranej kwoty na poczet utrzymania Serwisu oraz koszty obsługi projektu.

§ 8

Akceptując Regulamin lub korzystając z Serwisu Darczyńca oraz Użytkownik  wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Operatora, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu oraz zasadami określonymi w Polityce Prywatności.
Administratorem danych osobowych jest Operator Serwisu, który dokonuje przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
Operatorem Serwisu jest Fundacja Wieloprofilowego Usprawniania OD NOWA z siedzibą w Turzu, która jako administrator danych osobowych informuje, że przetwarza dane osobowe Darczyńców w postaci: imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres email, numer rachunku bankowego, wysokość darowizny jak również pliki cookie (tzw. „ciasteczka”), zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www, informacje podane dobrowolnie przez Darczyńców, informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP); czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi, nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce, Informacje o adresie IP. Operator Serwisu przetwarza dane osobowe Użytkowników w postaci: pliki cookie (tzw. „ciasteczka”), zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www, informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP), czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi, nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce, Informacje o adresie IP. 
Operator Serwisu wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pisemnie na adres: Fundacja Wieloprofilowego Usprawniania OD NOWA z siedzibą w Turzu, ul. Długa 52, 83-113 Turze.
Podstawą przetwarzania danych osobowych Darczyńców przez Operatora Serwisu jest dobrowolnie zawarta umowa darowizny dokonana poprzez spełnienie świadczenia w formie wpłaty pieniężnej jak również zgoda na postanowienia niniejszego regulaminu oraz prawnie uzasadniony interes realizowany przez Operatora Serwisu w postaci ochrony przed ewentualnymi roszczeniami. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Operatora Serwisu jest zgoda na postanowienia niniejszego regulaminu oraz prawnie uzasadniony interes realizowany przez Operatora Serwisu w postaci ochrony przed ewentualnymi roszczeniami.
Dane osobowe Darczyńców przetwarzane są przez Operatora Serwisu w celu ewentualnego zawarcia umowy, jej wykonania, rozliczenia darowizn, sporządzania sprawozdań związanych z funkcjonowaniem Serwisu mającego charakter charytatywny jak również w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza. Pliki cookies tj. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Darczyńcy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; utrzymanie sesji Darczyńcy Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Darczyńca nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej i są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Operatora Serwisu w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza Pliki cookies tj. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej i są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
Dane osobowe Darczyńców lub Użytkowników mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub innym podmiotom, które współpracują z Operatorem przy funkcjonowania Serwisu wyłącznie w celu realizacji celu, o którym mowa w ust. 6 na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych lub odpowiednio upoważnienia personelu Operatora Serwisu.
Operator Serwisu nie będzie przekazywał danych osobowych Darczyńców lub Użytkowników do państw trzecich bądź organizacji międzynarodowych.
Dane osobowe Darczyńców będą przechowywane przez Operatora Serwisu przez 5 lat od daty zakończenie zbiórki w rozumieniu prawa podatkowego. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane do zakończenia okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń Użytkowników względem Operatora Serwisu tj. przez okres 6 lat zgodnie z art. 118 kodeksu cywilnego od uzyskania poszczególnych danych przez Operatora Serwisu.
Operator informuje, iż Darczyńcom oraz Użytkownikom przysługują:
prawo do żądania od administratora dostępu do ich danych osobowych; 
prawo do sprostowania do ich danych osobowych;
prawo do usunięcia do ich danych osobowych;
prawo do ograniczenia przetwarzania do ich danych osobowych;
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych ich danych osobowych;
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych, jeżeli jest to jedyna podstawa przetwarzania danych osobowych;
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w postaci Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie jego wyłącznych kompetencji. Operator Serwisu informuje, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia udział Darczyńców oraz Użytkowników w korzystaniu lub udzieleniu z pomocy uzyskiwanej poprzez Serwis
Jednocześnie Operator Serwisu informuje, że nie będzie w zakresie Darczyńców lub Użytkowników podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym w zakresie profilowania danych osobowych.
Operator może wezwać Darczyńcę lub Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych osobowych bądź ich aktualizacji lub ewentualnie zablokować Darczyńcy lub Użytkownikowi dostęp do Serwisu.
§ 9

Wyłączona jest odpowiedzialność kontraktowa lub deliktowa Operatora wobec Użytkowników, lub osób trzecich za ich szkodę lub krzywdę mogących się pojawić z uwagi na: 
problemy techniczne Serwisu lub jego aktualizacje;
utratę danych powstałych w wyniku siły wyższej, aktualizacji Serwisu;
działania Użytkowników, Partnerów lub osób trzecich sprzecznych z prawem lub z Regulaminem lub Polityką Prywatności.
Wyłączona jest odpowiedzialność kontraktowa lub deliktowa Operatora za jakiekolwiek zobowiązania Użytkowników lub osób trzecich.
W takim przypadku Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania lub zaniechania osób trzecich.
Każdy Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę lub krzywdę powstałą na skutek korzystania z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem powszechnie obowiązującym lub postanowieniami Regulaminu lub Polityki Prywatności, w szczególności poprzez naruszanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i pokrewnych.

 

§ 10

Użytkownik może złożyć reklamację w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu drogą elektroniczną na adres email Operatora: kontakt@wdzieczni.pl lub w formie pisemnej na adres siedziby Operatora.
Odpowiedź na prawidłowo złożoną reklamację powinna być udzielona przez Operatora w terminie 14 dni w formie elektronicznej lub formie pisemnej na znany Operatorowi adres Użytkownika.
Reklamacje w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu pośrednictwa finansowego są rozpatrywane przez Serwis pośrednictwa finansowego w oparciu o jego odrębny regulamin niezależny od Operatora.
§ 11

Operator w każdej chwili może zmienić Regulamin z zachowaniem co najmniej siedmiodniowego okresu wejścia w życie zmian.
Regulamin obowiązuje od dnia jego upublicznienia na stronie internetowej Serwisu po wcześniejszej pisemnej akceptacji Prezesa Zarządu Fundacja Wieloprofilowego Usprawniania OD NOWA z siedzibą w Turzu.
Regulamin dostępny jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Serwisu, a także w formie pisemnej w siedzibie Operatora.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym kodeks cywilny oraz ustawa o ochronie danych osobowych
Sądem właściwym dla rozpatrywania wszelkich sporów związanych z funkcjonowaniem Serwisu jest sąd miejscowo i rzeczowo właściwy dla siedziby Operatora